Aankondiging Algemene ledenvergadering (ALV)

03-10-2022 SC Buitenboys 

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: kantine SC Buitenboys

Hierbij nodigen we onze leden, en hun ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leden, uit om aanwezig te zijn op de ALV van SC Buitenboys.

Agenda:

1.Opening voorzitter

2.Vaststellen notulen ALV 2021

3.Voorstellen nieuwe vrijwilligers 

4Jaarcijfers 2021/2022

5.Vaststellen begroting 2022/2023.

6.Verslag kascommissie, aftreden huidige kascommissie en werven 2-3 nieuwe kascommissieleden. 

7.Einde zittingstermijn voorzitter & secretaris.

Terstond herkiesbaar:

Richard Langeveld & Gerda Zondervan 

8.Nieuw aangedragen lid van verdienste

9.Vooraf ingediende vragen (indienen uiterlijk 19-09-2022)

10.Afsluiting door de voorzitter