Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
STATUTEN SC BUITENBOYS
Naam en zetel
Artikel 1
1.1
De naam van de vereniging is: S.C. Buitenboys.
1.2
Zij is gevestigd in Almere
Duur
Artikel 2
2.1
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is opgericht op 7 maart 1985 2.2
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Doel
Artikel 3
3.1
De vereniging heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al
zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepssport.
3.2
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door, onder meer door middel van
het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (hierna te noemen:
K.N.V.B.):
a. deel te nemen aan de door de K.N.V.B. georganiseerde of goedgekeurde
competitie- en bekerwedstrijden;
b. wedstrijden te doen houden;
c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
Leden
Artikel 4
4.1
De leden van de vereniging zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur
zijn toegelaten. Minderjarigen moeten daarbij overleggen een schriftelijke toestemming
van degene, die door de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent.
4.2
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de
eerstvolgende vergadering tot toelating worden besloten.
4.3
Alleen diegenen, die de voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de K.N.V.B. zijn,
kunnen spelend lid zijn van de vereniging. De regels omtrent het lidmaatschap worden
verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
4.4
Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
Verplichtingen
Artikel 5
5.1
De leden zijn verplicht:
a. De statuten en reglementen van de vereniging, de algemene vergadering of een
ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. De statuten en reglementen van de K.N.V.B., de besluiten van één van
haarorganen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
c. De belangen van de vereniging, de K.N.V.B. en van de voetbalsport in het
algemeen niet te schaden;
d. De overige verplichtingen, welke van haar leden aangaat, of welke uit het
lidmaatschap van de vereniging of de K.N.V.B. voortvloeien, te aanvaarden en na
te komen.
5.2
Behalve de in de statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts
verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de
algemene ledenvergadering.
Straffen
Artikel 6
6.1.a
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de
belangen van de vereniging worden geschaad.
6.1.b
Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de spelregels,
alsmede met de statuten van de K.N.V.B. of waardoor de belangen van de K.N.V.B. of de
voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
6.2
Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtreding als bedoeld in eerste lid, de volgende
straffen op te leggen:
a. berisping
b. schorsing
c. royement.
6.3
Een schorsing kan voor ten hoogste voor de duur van vijf jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten aan hem worden ontzegd.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
6.4
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met
de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn
contributie te voldoen.
Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste
door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en)
in kennis gesteld.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de algemene vergadering zal moeten worden genomen met tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Geldmiddelen
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributie;
b. Kantine omzet;
c. Andere inkomsten.
Contributie
Artikel 8
8.1
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
8.2
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
8.3
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
8.4
Het bestuur heeft de bevoegdheid om de contributie tussentijds te verhogen door
een inflatiecorrectie toe te passen.
Kostenvergoedingen
Artikel 9
Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen
deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks
volgens jaarlijks door de K.N.V.B. vast te stellen normen en voorwaarden.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
Einde lidmaatschap
Artikel 10
10.1
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door royement als bedoeld in artikel 6 lid 4
10.2
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
10.3
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan
de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging
van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of
van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
10.4
Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de
leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is meegedeeld, door opzegging van zijn
lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Behalve in
geval van een contributieverhoging op basis van inflatie.
10.5
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
10.6
Ingeval een lid dat de voetbalsport uitoefent, door de K.N.V.B. is geroyeerd, is het
bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van
het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 11
De vereniging kent naast leden mogelijk ook donateurs.
Bestuur
Artikel 12
12.1.a
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten: een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, die door de algemene ledenvergadering uit de
leden in functie worden gekozen.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
12.1.b
Indien een functie van het bestuur vacant is, zal bij bestuursbesluit de voorzitter deze
functie tijdelijk kunnen overnemen tot de ledenvergadering een nieuw bestuurslid heeft
benoemd.
12.2.a
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
12.2.b
Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering.
12.3
In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing zal in onderling overleg voor elk
bestuurslid diens taken worden vastgelegd en het bestur doet hiervan, hetzij in het
cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
12.4
Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden een behoorlijke vervulling van de
hem opgelegde taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van
twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij
bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
12.5
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, Wie in een tussentijdse vacature is gekozen,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
12.6
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe
reden aanwezig acht. Deze reden dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de algemene
vergadering
aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Voor een besluit daartoe is een
meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een
schorsing, die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
12.7
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap
b. door bedanken als bestuurslid.
Besluitvorming van het Bestuur
Artikel 13
13.1
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over en niet-schriftelijk vastgesteld voorstel.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
13.2
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
13.3
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders
besluit.
13.4
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of ene door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.
Vertegenwoordiging
Artikel 14
14.1
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
14.2
Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht binnen vier weken een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
14.3
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd
14.4
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
en tegen derden een beroep worden gedaan.
14.5
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
tot:
14.5.1.
Onverminderd het bepaalt onder 14.5.2 het aangaan van rechtshandelingen en
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€5.000,–)
te boven gaande.
14.5.2.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van
onroerend goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het
nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
14.6
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten
rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur
b. hetzij door de voorzitter
c. hetzij door twee andere bestuursleden.
14.7
Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit
artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat
gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel.
Rekening en verantwoording
Artikel 15
15.1
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
Het bestuur brengt –behoudens verlenging door de algemene vergadering- binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
15.2
Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
15.3
a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend
herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
15.4
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige
doen bijstaan.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
15.5
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
15.6
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording verstrekt het bestuur tot décharge.
15.7
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid vijf jaar lang
te bewaren.
Algemene vergaderingen
Artikel 16
16.1
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
16.2
Jaarlijks zal, uiterlijk na zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
16.3
De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. jaarverslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de begroting;
f. vaststelling van de contributies;
g. verkiezing bestuursleden (wanneer nodig);
h. verkiezing van de leden van de kascommissie;
i. rondvraag;
16.4
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
acht.
16.5
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan
alle leden; zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
16.6
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht op een
termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
bepaalde in het vorige lid d.m.v. schriftelijke aankondiging via mail naar alle leden of op
een andere wijze waarmee de leden van de vereniging op de hoogte zijn van de bijzondere
ledenvergadering.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
16.7
De voorzitter kan doen besluiten de algemene ledenvergadering ter plaatse uit te stellen
bij een lage opkomst van de leden bij deze vergadering.
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
17.1
Alle leden hebben toegang tot de algemene leden vergadering. Leden tot en met de leeftijd
van vijftien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens één stem uit.
Leden van zestien jaar en ouder telkens twee stemmen.
17.2
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander
lid, dat echter slechts één persoon krachtens volmacht kan vertegenwoordigen.
17.3
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
17.4
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in
het notulen register, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende
algemene vergadering.
17.5
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
17.6
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen,
beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
17.7
Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de
personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich
hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die
herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
17.8
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. een naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van de persoon, die bedoeld is.
17.9.a
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is
beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de
inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
17.9.b
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vind een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
Stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuw stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Organisatie Algemene Ledenvergadering
Artikel 18
18.1
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treed een ander
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
18.2
Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan
gepubliceerd of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de
eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
Statutenwijziging
Artikel 19
19.1
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe
werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
19.2
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift
van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de vergadering in
het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
19.3
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien
geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is gesteld, ondanks het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een
besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. 19.4
Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
19.5
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit
tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen van
verlijden van deze akte bevoegd.
S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Opgemaakt door G. Zondervan secretaris dd. 02-01-2020
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 3 Postbus 30058 www.buitenboys.nl KvK Flevoland 053466
Tel. 036-5322197 1303 AB Almere info@buitenboys.nl Rabo Bank NL21 RABO 0302 5190 09
Ontbinding en vereffening
Artikel 20
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,
genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin
tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een
volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering alsnog, ongeacht
het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. Bij de oproeping tot de in
het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen. Indien bij een besluit tot ontbinding geen
vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel
stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen. De slot rekening behoeft de
goedkeuring van de commissie voor amateurisme van de K.N.V.B. Na ontbinding blijft de vereniging
voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
Huishoudelijk reglement
Artikel 21
21.1
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen;
21.2
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
ledenvergadering;
21.3
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
Slotbepalingen
Artikel 22

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit
    reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt
    aan de leden.
    Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging de dato 24-02-2020